• Loại dự án: Công trình cấp I
  • Năm thực hiện: 2019-2020-2021
  • Tiến độ dự án: 36 tháng
  • Địa điểm: 58 Bạch Đằng, quận Hải Châu 1, thành phố Đà Nẵng
  • Quy mô dự án: 57.888m2